Przesuwa na górę strony

Lokalny Program Rewitalizacji

Dokument Strategii rozwoju gminy Świdnica na lata 2020-2027 stanowi kontynuację kierunków rozwojowych przyjętych w poprzednich dokumentach strategicznych, zmodyfikowaną o zmieniające się zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania oraz trendy rozwojowe zachodzące na terenie gminy. Podstawowym założeniem przyjętym podczas prac nad strategią było włączenie mieszkańców w proces opracowywania dokumentu na równi z ekspertami i przedstawicielami samorządu, co w konsekwencji znalazło odzwierciedlenie w kształcie wypracowanego dokumentu. Wszystko to, dało możliwość uzyskania szerszych informacji na temat gminy Świdnica, jej postrzegania przez mieszkańców, a także poznania oczekiwań i wizji dalszego rozwoju. W toku prac powstał dokument strategiczny określający wizję, misję, obszary strategiczne oraz przyporządkowane im cele strategiczne i priorytetowe oraz kierunki planowanych działań. Dokument strategii składa się z 9 zasadniczych części: diagnozy strategicznej, badania opinii mieszkańców, analizy PESTER I SWOT, wizji i misji, planu strategicznego, systemu realizacji, finansowania realizacji, monitorowania i oceny realizacji oraz spójności opracowania z dokumentami o charakterze wspólnotowym, krajowym, regionalnym i ponadlokalnym.